එළිමහන් ඒකාබද්ධ කැබිනට්

  • outdoor integrated cabinet

    එළිමහන් ඒකාබද්ධ කැබිනට්

    BlackShields එළිමහන් ඒකාබද්ධ කැබිනට් ජංගම සන්නිවේදන බෙදාහැරීමේ මූලික ස්ථානය සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, එළිමහන් සන්නිවේදන පරිසරය සහ ස්ථාපනය සඳහා ඉල්ලීම සපුරාලිය හැකිය. බල සැපයුම, බැටරි, කේබල් බෙදා හැරීමේ උපකරණ (ODF), උෂ්ණත්ව පාලන උපකරණ (වායු සමීකරණ / තාප හුවමාරුව) එක නැවතුම් සාප්පුවක් ලෙස පාරිභෝගිකයාගේ ඉල්ලීම සපුරාලීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඒකාබද්ධ කළ හැකිය.