ටෙලිකොම් සඳහා සංයුක්ත සිසිලනය

  • Combo cooling for Telecom

    ටෙලිකොම් සඳහා සංයුක්ත සිසිලනය

    BlackShields HC ශ්‍රේණියේ Combo වායුසමීකරණ යන්ත්‍රය සැලසුම් කර ඇත්තේ අභියෝගාත්මක ගෘහස්ථ සහ එළිමහන් පරිසරයන්හි කැබිනට් මණ්ඩලයේ දේශගුණය පාලනය කිරීම සඳහා බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ විසඳුමක් ලෙසය. DC Thermosiphon තාප හුවමාරුව සමඟ ඒකාබද්ධ AC වායු සමීකරණ, එය ගෘහස්ථ / එළිමහන් කැබිනට් මණ්ඩලයේ තාප ගැටලුව ඵලදායී ලෙස විසඳන අතර උපරිම බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවයක් ලබා ගනී.